บทความล่าสุด

การอบรมเคลื่อนที่ด้านการข่าวประจำปี 2559

IMG 0603

หน่วยรับผิดชอบ กขว.นสศ.

 วัตถุประสงค์ในการอบรม

๑. เพื่อทบทวนความรู้ให้กับกำลังพล นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ในสายงานการข่าว /  กำลังพลที่บรรจุใหม่ ให้สามารถทำงานในหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

๒. เพื่อทบทวนหลักการในการดำเนินงานการข่าวกรองทั้งจากแหล่งข่าวเปิด และการปฏิบัติการลับ

๓. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลก่อนเข้ารับการฝึก - ทดสอบระบบข่าวกรองป้องกันประเทศ        ประจำปี ๒๕๕๙

๔. เสริมสร้างและพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่สายงานด้านการข่าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและประสานงานด้านการข่าวร่วมกันในโอกาส

 เรื่องในการฝึกอบรม

 

การดำเนินการอบรม   : จัดให้มีการอบรมภาคทฤษฎีภายในห้องเรียนและ ทำการตรวจ สอบ / ประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นภาคทฤษฎี รวมทั้งให้มีการถกแถลงในหัวข้อที่สำคัญ

 

 

                         ผู้เข้ารับการอบรม   :   จำนวน ๓๐  นาย การจัดผู้เข้ารับการอบรมให้หน่วยพิจารณากำลังพลที่หน่วยมีแผนให้ปฏิบัติงานด้านการข่าว กำลังพลที่เตรียมการเข้ารับการฝึกทดสอบ และตรวจสอบระบบข่าวกรองป้องกันประเทศ หรือกำลังพลที่ไม่เคยผ่านการอบรมเคลื่อนที่ด้านการข่าว

 

 

วิชาที่ทำการอบรม     ประกอบด้วย

 

                    ๑.หลักพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านการข่าวกรอง และ ระบบข่าวกรอง

                    ๒. การปฏิบัติการลับ

 

                    ๓. การเตรียมสนามรบด้านการข่าว ( IPB )

 

                    ๔. การรวบรวมข่าวสารจากแหล่งข่าวเปิด

                    ๕. การบรรยายพิเศษ ได้แก่บทบาทหน่วยรบพิเศษ ในงานด้านการข่าวต่อภัยคุกคามการก่อการร้าย               

 

 

ห้วงที่ทำการอบรม         

 

: ตั้งแต่   ๒๕ – ๒๙ ม.ค.๕๙    รวม ๕ วัน

 

สถานที่ทำการอบรม  

 

ห้องประชุม (๑) บก.นสศ. และการศึกษาดูงานที่ ศรภ. 

วิทยากรผู้บรรยายจาก

ขว.ทบ.

รร.สธ.ทบ.

ขกท.นสศ.

ปปส.ลพบุรี

ฝขว.ศปก.นสศ.

ฝปข.๑๒ ศปก.นสศ.

ฝปข.๓๑ ศปก.นสศ.

 

 IMG 0647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีใหม่ไทย 2560

CG-SWCOM-newyear17

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย 12/4/60

 

Go to top