บทความล่าสุด

โครงการแก้มลิงห้วยกระแทก

 โครงการแก้มลิงห้วยกระแทก

หวยกระแทกจังหวัดลพบุรีได้รับงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อปรับปรุงแก้มลิงกระแทกตั้งแต่ปีงบประมาณ
2555-2558 และในปี 2559
ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการในระยะที่ 4 จำนวน 18,932,500 บาท

 

นสศ.เกี่ยวข้องอย่างไร?:พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบดูแลใช้ประโยชน์ของ ศสพ. ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของ นสศ. ตาม น.ส.ล. ที่ 3166/2513 เขตพื้นที่ บ.ท่าเดื่อ ต.นิคมสร้างตนเองฯ ติดต่อชุมชนท่าศาลา ม.5 และ ม.7 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จว.ลพบุรี  เป็นพื้นที่ราษฎรบุกรุกถาวร 
ส่วนงานที่ร่วมมือดำเนินการ:นสศ.,ศสพ.,จังหวัด
ลพบุรี, อบต.นิคมสร้างตนเอง, เทศบาล ต.ท่าศาลา ฯลฯ 

การดำเนินการหรือกิจกรรมล่าสุด:ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว ประมาณ 60-70 % และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ระยะที่ 4 ต่อไป 

รปภาพ1
วัตถุประสงค์:เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในลักษณะโครงการแก้มลิง สำหรับบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน, เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค ในเขตพื้นที่ทหารและราษฎรบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนการเกษตรกรรมสำหรับพืชระยะสั้น, เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อการบริโภค และเพิ่มรายได้จากการประมงเสริมจากการเกษตรกรรม และเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของราษฎร์บริเวณใกล้เคียง

 

การอบรมเคลื่อนที่ด้านการข่าวประจำปี 2559

IMG 0603

หน่วยรับผิดชอบ กขว.นสศ.

 วัตถุประสงค์ในการอบรม

๑. เพื่อทบทวนความรู้ให้กับกำลังพล นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ในสายงานการข่าว /  กำลังพลที่บรรจุใหม่ ให้สามารถทำงานในหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

การเบิก - รับ สป.๓

12970337 1018083288266777 1395527774 o 

การเบิกจ่าย สป.๓ ของ ทบ.

ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ พ.ศ.๒๕๕๑

   เพื่อให้การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการดำเนินไปอย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง ทันเวลา และมีประสิทธิภาพทั้งในยามปกติและยามสงคราม ตลอดจนกำหนดความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในระดับต่างๆ ให้แน่ชัด และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในเรื่องความต้องการ การจัดหา การเก็บรักษา การจ่าย การจำหน่ายส่งคืน การรายงาน การควบคุมและการตรวจเกี่ยวกับสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งกองทัพบก

ความหมายของ สป.๓

อัตราน้ำมัน หมายถึง จำนวนน้ำมันที่กองทัพบกกำหนดไว้เป็นอัตราประจำ ให้หน่วยเบิกจ่ายได้เป็นการแน่นอน

เครดิตน้ำมัน  หมายถึง จำนวนน้ำมันที่กองทัพบกหรือหน่วยบังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบกกำหนดให้หน่วยใช้เฉพาะงาน เป็นครั้งคราว ให้เบิกจ่ายตามความจำเป็น แต่ไม่เกินจำนวนที่กำหนด

อัตราพิกัด หมายถึง จำนวนน้ำมันที่กองทัพบกกำหนดไว้ให้หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอิสระโดยไม่ต้องรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

น้ำมันตามอัตราพิกัด หมายถึง จำนวนน้ำมันขั้นต่ำที่หน่วยจำเป็นต้องมีสำหรับเติมเต็มถังของยานยนต์ทุกคันและยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ภายในหน่วย และปฏิบัติหน้าที่ได้ทันห้วงเวลาหนึ่งตามที่กองทัพบกกำหนด

ประเภทน้ำมัน ซึ่งกองทัพบกแบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้.-

น้ำมันประเภท ๑ หมายถึง น้ำมันที่กองทัพบกกำหนดให้หน่วยต่างๆ ทำการเบิกจ่าย เพื่อใช้ปฏิบัติงานประจำ ในรูปของ  อัตราน้ำมัน

น้ำมันประเภท ๒ หมายถึง น้ำมันที่กองทัพบกกำหนดให้หน่วยต่างๆ ทำการเบิกจ่าย เพื่อใช้ปฏิบัติงานพิเศษเฉพาะครั้งคราว  ในรูปของ เครดิต

น้ำมันประเภท ๓ หมายถึง น้ำมันที่กองทัพบกกำหนดให้หน่วยต่างๆทำการเบิกจ่ายเพื่อการสะสมเก็บรักษาหรือสำหรับเป็นน้ำมันสำรอง

ขั้นตอนและวิธีการ

. หน่วยเบิกจัดทำหลักฐานการเบิก ทบ. ๔๐๐ ๐๐๖ ขึ้น ๔ ฉบับ เสนอ ฉบับที่ ๑ , ๒ และ ๓ (สีชมพู ,ฟ้า , เขียว) ให้หน่วยจ่ายและเก็บฉบับที่ ๔ (สีขาว) ไว้ที่หน่วย

. เมื่อหน่วยจ่ายตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของหลักฐานการเบิก ก็ลงคุมในบัญชีการคุมยอดของหน่วยจ่าย

. เมื่อดำเนินการอนุมัติจ่ายแล้ว หน่วยจ่ายจะแจ้งให้หน่วยเบิกทราบ เพื่อดำเนินการรับต่อไป

๔. หน่วยรับ ตั้งกรรมการเพื่อเตรียมรับน้ำมันและเมื่อได้รับแจ้งจากหน่วยจ่าย ให้จัดเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิรับน้ำมันพร้อมยานพาหนะไปรับน้ำมันตามวันเวลาที่นัดหมาย

๕. ผู้บังคับหน่วยรับน้ำมัน ตั้งกรรมการตรวจรับขึ้นอย่างน้อย ๓ นาย เป็นนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ นาย และต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเก็บรักษาโดยตรง
๖. เมื่อรับน้ำมันกลับมาที่หน่วยแล้วให้ทำหลักฐานการเบิก -
 รับ ซึ่งรับมาจากหน่วยจ่ายโดยเก็บฉบับที่ ๒ (สีฟ้า) และดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ชั้นทราบ โดยรายงานพร้อมแนบเอกสารเอกสารฉบับที่ ๔ (สีขาว)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง1430991983-7bb63273d0ebaac4ef2b7971aa452b0a

๑. ได้รับการอนุมัติสั่งจ่าย สป.๓ จาก ทบ. หรือ พธ.ทบ.

๒. กกบ.นสศ.ทำการตรวจสอบยอดที่ได้รับการอนุมัติ และดำเนินการส่งเอกสารมาให้ ผพธ.นสศ.

๓. ผพธ.นสศ.ดำเนินการเบิก สป.๓ ที่ได้รับการอนุมัติไปตามลำดับขั้นตอน เมื่อได้รับการอนุมัติการผู้บังคับบัญชาแล้ว     ผพธ.นสศ. จะส่งเอกสารฉบับที่ ๑ , ๒ และ ๓ (สีชมพู ,ฟ้า , เขียว) ให้ มทบ.๑๓

๔. มทบ.๑๓ ดำเนินการตรวจสอบยอด และนำเรียนผู้บังคับบัญชา และเมื่อเอกสารเสร็จสิ้นกระบวนการ จึงแจ้ง ผพธ.นสศ. ให้ดำเนินการรับน้ำมันตามที่หน่วยได้เบิกไปยัง มทบ.๑๓

๕. เมื่อ ผพธ.นสศ.  ดำเนินการรับน้ำมันเสร็จเรียบร้อย จึงให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งไว้ เพื่อตรวจรับ สป.๓ และนำส่งเข้าคลัง สป.๓ ของ นสศ.

๖. ผพธ.นสศ. จัดทำเอกสาร เพื่อส่งให้หน่วยเหนือ ๑ ระดับชั้น โดยรายงานพร้อมแนบเอกสารเอกสารฉบับที่ ๔ (สีขาว)

 

Page 5 of 9

ปีใหม่ไทย 2560

CG-SWCOM-newyear17

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย 12/4/60

 

GovChannel-Banner-Half-Banner-234-60-Rev2

banner3  

Go to top